Udenlandsk talent og arbejdskraft bosætter sig i stigende grad permanent i Danmark og indgår således i talentmassen på det danske arbejdsmarked, hvilket bidrager positivt til samfundsudviklingen.

23-01-2018

          

 

De seneste 8 år er udenlandsk arbejdskraft steget med 38 pct., og i 2016 udgjorde den således ca. 9 pct. af fuldtidsbeskæftigelsen i Danmark. Det er særligt beskæftigelsen af udlændinge med bopæl i Danmark, der er steget i den årrække. I 2016 udgjorde den udenlandske arbejdskraft med bopæl i Danmark således 82 % af den samlede udenlandske beskæftigelse.

Udenlandsk arbejdskraft udgør, ifølge rapporten Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft, som er udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet, således en stadigt stigende del af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Profilpartners, der igennem mere end 20 år har været beskæftiget inden for rekruttering og headhunting af medarbejdere, oplever hver dag manglen på arbejdskraft på nært hold. Da den udenlandske arbejdskraft primært er beskæftiget inden for brancher, hvor der i forvejen er stor mangel på arbejdskraft, har vi i den grad brug for den udenlandske arbejdskraft for at tilgodese den store efterspørgsel på det danske arbejdsmarked.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udgiver hvert halve år en opgørelse over, hvilke rekrutteringsudfordringer det danske arbejdsmarked står overfor. En opgørelse fra 2015 viser at den udenlandske arbejdskraft i overvejende grad er beskæftiget i brancher, hvor det er meget vanskeligt at finde arbejdskraft. Ud af de fire brancher, som oplevede de største rekrutteringsudfordringer, var tre af dem blandt dem med størst andel af udenlandsk arbejdskraft. De tre brancher beskæftigede til sammen 30 % af den udenlandske arbejdskraft i Danmark.

Den udenlandske arbejdskraft går på den måde ind og er medvirkende til at mindske manglen på arbejdskraft i Danmark, og de udenlandske medarbejdere varetager tilsyneladende jobs, som danske arbejdstagere ikke vil have.  Samme rapport viser nemlig paradoksalt nok, at virksomheder inden for disse brancher havde vanskeligt ved at rekruttere nye medarbejdere, på trods af en høj ledighed i perioden.  

På trods af stigende mangel på arbejdskraft, oplever vi til stadighed, at mange af Profilpartners´ kunder har vanskeligt ved at forlige sig med tanken om at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Den grundlæggende årsag hertil er som regel, at virksomhederne oplever det som en uoverskuelig udfordring, at integrere en engelsktalende kollega i en dansktalende organisation. Men ifølge en undersøgelse, foretaget af The English Proficiency Index, lever vi i et land, hvor 70 % af befolkningen taler flydende engelsk. Vi er med andre ord tredjebedst i hele verden, så man må antage at sproget ikke burde være en udfordring.

Ledelserne i de mindre internationale virksomheder bliver nødt til at være mere åbne overfor ansættelse af medarbejdere med udenlandsk baggrund. Rapporten fra Beskæftigelsesministeriet og opgørelsen fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering viser tydeligt, at udenlandsk arbejdskraft har en vigtig funktion i samfundet og at langt størstedelen af de udlændinge, der kommer til Danmark bidrager positivt til det samfund, som de er rejst hertil for at blive en del af.

Det handler om, at se diversiteten, den udenlandske arbejdskraft repræsenterer som en kærkommen gave, der medvirker til at udvikle virksomheden. Det kræver dog, at de danske virksomheder bliver bedre til at integrere deres udenlandske medarbejdere på det sociale plan.